(1)
Dr. Srimathy Raman; Dr. Harshala Shankar; Dr. Priyanka Shekarappa; Dr. Savitha Shirodkar; Dr. Padmalatha Venkataram. Pregnancy in a Patient With RETT SYNDROME Mutation: Dilemmas in Management. GJMR 2021, 21, 29-30.